top of page

Obchodní podmínky

1. Vzájemný smluvní vztah mezi ubytovatelem (dále jen penzion) a hostem se řídí platným právním řádem ČR a těmito obchodními podmínkami.

2. Penzion a hosté penzionu (a zájemci o ubytování) plně uznávají elektronickou formu komunikace prostřednictvím elektronické pošty (email) jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

 

3. Pro hosta jsou závazné údaje a ceny uvedené v potvrzení rezervace nebo při ubytování.

 

4. Pobyt je rezervován po uhrazení zálohy.

4.1. U pobytových balíčků a skupinových pobytů je požadována nevratná záloha ve výši 50 %. Doplatek ve výši 50 % se hradí nejpozději 30 dní před příjezdem.

4. 2. U individuálních pobytů je požadována záloha ve výši 50 %, která je vratná v případě zrušení pobytu nejpozději 30 dní před příjezdem. Pobyt je možné zrušit pouze písemně, stačí email s doručenkou o přečtení. Doplatek ve výši 50 % se hradí nejpozději při příjezdu v hotovosti. 

5. Penzion je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo, či utrpí-li následkem nepředvídatelných, mimořádných okolností, které nebylo možné při potvrzení rezervace předvídat. Zrušení pobytu je penzion povinen oznámit hostovi bez zbytečného odkladu. Host obdrží zpět zaplacenou částku v plné výši. Zároveň nemá host nárok na žádné další náhrady.

6. Vstupem do prostor penzionu a ubytováním  je host povinen dodržovat platný provozní řád penzionu, který je umístěn na dveřích jednotlivých apartmánů.

 

7. V přízemí penzionu jsou kamna, která může obsluhovat pouze oprávněná osoba. Hosté nesmí v kamnech oheň rozdělat, ani do kamen přikládat, či jakkoliv manipulovat s ohněm.

 

8. POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ HOST SOUHLASÍ S JEJICH ZPRACOVÁNÍM
Osobní údaje jsou zpracovány penzionem, Městysem Mladé Buky, Cizineckou policií a účetní firmou.
Zpracování osobních údajů hostů v kontextu ustanovení § 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, které ukládá povinnost ubytovateli vést evidenční knihu a uchovávat ji po dobu 6 let od posledního zápisu; a dále v souladu s odst. 1 tohoto ustanovení, v němž je uveden rozsah osobních údajů, které se do evidenční knihy zapisují: jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování.
V případě, že se jedná o lázeňský nebo rekreační pobyt v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, či o poplatek z ubytovací kapacity, je-li vybírán, podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je ubytovatel povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu (účel a doba se neeviduje v knize u poplatku z ubytovací kapacity), jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány chronologicky. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

 

8. Reklamace kvality služeb je třeba neprodleně oznámit vedení penzionu bez zbytečného odkladu.

9. Nabídka pokojů a lůžek: 5x  pokoj  čtyřlůžkový

10. Ubytování v den příjezdu v době od 17 – 19 hodin. V den odjezdu vyklizení pokoje v době od 8 – 10 hodin.

bottom of page